ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN- en VERKOOPVOORWAARDEN van KORTEKAAS INTERIEURS B.V.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen Kortekaas Interieurs BV en de opdrachtgever.

1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Kortekaas Interieurs BV zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van Kortekaas Interieurs BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door Kortekaas Interieurs BV van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Kortekaas Interieurs BV, als uit het feit dat Kortekaas Interieurs BV uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaan, is Kortekaas Interieurs BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden.

Kortekaas Interieurs BV maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend.

3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 8 dagen  na factuurdatum.

En volgens de overeengekomen betalingscondities.

3.3 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Kortekaas Interieurs BV gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Kortekaas Interieurs BV in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens Kortekaas Interieurs BV verschuldigde.

3.5 Al wat de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt,

onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen,

en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

3.6 De eventuele korting/projectkortingen zijn pas geldig indien opdrachtgever zich houd aan de betaling afspraken, indien opdrachtgever zich niet houd aan deze afspraken zal kortekaas interieurs deze korting alsnog 100% doorbereken.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering geschiedt franco aan een door de opdrachtgever aan te geven adres. Indien de levering zaken betreft met een waarde van minder dan  350 Euro is Kortekaas Interieurs BV gerechtigd vracht- en portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2 De levertijd gaat in op het door Kortekaas Interieurs BV op de orderbevestiging vermelde tijdstip.

4.3 De door Kortekaas Interieurs BV opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door Kortekaas Interieurs BV bestelde materialen. Indien buiten schuld van Kortekaas Interieurs BV vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Kortekaas Interieurs BV is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever

uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.

4.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de Kortekaas Interieurs BV, geeft overschrijding van de levertijd

de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

4.5 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Kortekaas Interieurs BV, is Kortekaas Interieurs BV gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 Alleen extra onkosten in verband met de levering die Kortekaas Interieurs BV op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt,

zal opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 5. Overmacht

Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Kortekaas Interieurs BV onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Kortekaas Interieurs BV of diens leveranciers.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Kortekaas Interieurs BV gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Kortekaas Interieurs BV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

6.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Kortekaas Interieurs BV gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Kortekaas Interieurs BV te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Kortekaas Interieurs BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij dit geheel of ten dele te ontbinden.

6.3 In geval van opschorting of ontbinding in de van de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud

7.1 Indien Kortekaas Interieurs BV gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te

leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is Kortekaas Interieurs BV vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Kortekaas Interieurs BV op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

7.2 De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door (naam bedrijf) geleverde zaken. Kortekaas Interieurs BV blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald. Zolang de opdrachtgever bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd op de door Kortekaas Interieurs BV geleverde zaken een pandrecht, al dan niet bezitloos, te vestigen. Indien de opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt, is Kortekaas Interieurs BV gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Kortekaas Interieurs BV is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover:

– de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Kortekaas Interieurs BV en/of zijn leidinggevende ondergeschikten;

– Kortekaas Interieurs BV het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van Kortekaas Interieurs BV en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.

Kortekaas Interieurs BV zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.

8.2 Niet voor vergoeding door Kortekaas Interieurs BV komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

Artikel 9. Garantie

Door Kortekaas Interieurs BV afgegeven garanties met betrekking tot niet door Kortekaas Interieurs BV geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van Kortekaas Interieurs BV een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.

Artikel 10. Reclames/klachten

10.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval acht dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Kortekaas Interieurs BV per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.

10.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Bevoegde rechter

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te  Nederland, onder voorbehoud van het recht van Kortekaas Interieurs BV om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.